1. Polityka bezpieczeństwa i jej cele
  1. Zaangażowanie i odpowiedzialność Kierownictwa - definiowanie polityki bezpieczeństwa podmiotu zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami, Just Culture
  2. Odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa - wyznaczenie kierownika odpowiedzialnego za wdrożenie SMS,
  3. Określenie zasad odpowiedzialności wyższego kierownictwa za bezpieczeństwo,
  4. Określanie zadań i odpowiedzialności w organizacji,
  5. Formułowanie poziomów odpowiedzialności kierownictwa w podejmowaniu decyzji zgodnie z poziomem tolerancji zagrożeń dot. bezpieczeństwa.
  6. Wyznaczenie personelu kluczowego dla systemu bezpieczeństwa - wyznaczenie pełnomocnika ds. zarządzania bezpieczeństwem (safety manager), który jest odpowiedzialny za wdrożenie skutecznego SMS.
  7. Koordynacja planowania reagowania awaryjnego - koordynacja współpracujących z podmiotem organizacji z planami reagowania awaryjnego.
  8. Dokumentacja SMS - stworzenie planu wdrożenia SMS,
  9. Opracowanie dokumentacji SMS zawierającej: politykę bezpieczeństwa, procesy i procedury w SMS, zadania i uprawnienia w zakresie SMS oraz wyniki podejmowanych działań,
  10. Opracowanie podręcznika SMS
 2. Zarządzanie ryzykiem
  1. Identyfikacja zagrożeń - prowadzenie procesu identyfikacji zagrożeń z wykorzystaniem metod reaktywnych, proaktywnych i przewidujących
  2. Ocena i obniżanie poziomu ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa - realizacja procesu polegającego na analizie, ocenie i kontroli ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa w związku z wcześniej zidentyfikowanymi zagrożeniami.
 3. Zapewnianie bezpieczeństwa
  1. Mierzenie i monitorowanie Poziomu Bezpieczeństwa - weryfikacja poziomu bezpieczeństwa oraz skuteczności kontroli ryzyka.
  2. Zarządzanie zmianą - prowadzenie procesu identyfikacji i zarządzania zmianami mogącymi zwiększyć ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa.
  3. Ciągłe doskonalenie SMS - monitorowanie, ocena skuteczności i zwiększanie efektywności SMS.

 

 1. Promowanie bezpieczeństwa
  1. Szkolenie i kształcenie - opracowywanie programu oraz realizacja szkoleń
  2. Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa - opracowanie formalnych narzędzi do przepływu informacji nt. bezpieczeństwa.

 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (8X45’ dziennie)

System zarządzania bezpieczeństwem

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna

Polityka prywatności

biuro@flytac.pl

+48 571 061 377

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna