doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna

Polityka prywatności

biuro@flytac.pl

+48 571 061 377

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna

Szkolenie antymobbingowe

 

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest zapisany w art. 94 Kodeksu pracy. Zapisy kodeksowe nakładają na pracodawcę obowiązek szanowania dóbr osobistych każdego pracownika. Konstytucja gwarantuje poszanowanie oraz ochronę godności człowieka, która jest źródłem wolności oraz praw jednostki. Pracodawca ma obowiązek kształtowania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy. Istotne są również przepisy, zgodnie z którymi pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Przepis ten ma znaczenie, ponieważ mobbing negatywnie wpływa na stan zdrowia osoby mobbingowanej. W regulacjach podkreślono odpowiedzialność pracodawcy, który jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników. Mobbing uznaje się za szczególny sposób naruszenia dóbr osobistych pracownika. Jest to potwierdzenie stanowiska, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem podstawowym każdego pracodawcy. Zjawisko mobbingu i dyskryminacji jest dotkliwym doświadczeniem wpływającym na zdrowie osoby będącej ofiarą. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie zachowań oraz omówieniu sposobów radzenia sobie z tego rodzaju zjawiskiem. Szkolenie prowadzą eksperci prawa oraz osoby dotknięte tego rodzaju zjawiskiem.

doradztwo, szkolenia, ATM, medycyna, jakość, drony